EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

ICustomProvider.RetrieveStoreVersion Method ()

 

Retrieves the version of the configuration store.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

Version RetrieveStoreVersion()

Return Value

Type: System.Version

Returns Version.

Return to top
Vis: