Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

HostCacheStats Class

Stores cache statistics used in conjunction with the Get-CacheStatistics Windows PowerShell command.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..HostCacheStats

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

'Erklæring
<DataContractAttribute> _
Public Class HostCacheStats
'Bruk
Dim instance As HostCacheStats

The HostCacheStats type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodHostCacheStatsCreates a new HostCacheStats object.
Top

  NameDescription
Public propertyItemCountThe number of items in the cache.
Public propertyMissCountThe number of cache misses for requested items that were not present in the cache.
Public propertyNamedCacheCountThe number of named caches.
Public propertyRegionCountThe number of regions.
Public propertyRequestCountThe total number of requests.
Public propertySizeThe size in bytes of cached items.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Overrides Object..::..ToString()()()().)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis:
© 2015 Microsoft