EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheSessionStoreProvider.ReleaseItemExclusive Method (HttpContext, String, Object)

 

Releases a lock on the session data in the cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public override void ReleaseItemExclusive(
	HttpContext context,
	string id,
	object lockId
)

Parameters

context
Type: System.Web.HttpContext

The HttpContext of the current request.

id
Type: System.String

The session identifier of the current request.

lockId
Type: System.Object

The lock identifier of the current request.

For more information, see the documentation for the base class SessionStateStoreProviderBase.

Return to top
Vis: