EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheLocalCacheProperties.IsEnabled Property

 

Gets a Boolean value indicating whether local cache is enabled for the cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public bool IsEnabled { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

Returns Boolean.

Return to top
Vis: