EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheItem.ToString Method ()

 

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Creates a string representation of the DataCacheItem object.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public override string ToString()

Return Value

Type: System.String

Returns String.

Return to top
Vis: