EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DataCacheErrorCode.ObjectLocked Field

 

The cached object has already been locked.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public const int ObjectLocked

Field Value

Type: System.Int32
Return to top
Vis: