EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

MobileServiceCollectionView<T>.PropertyChanged Event

Occurs when a property value changes.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged

Implements

INotifyPropertyChanged.PropertyChanged

Fellesskapsinnhold

Vis: