EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

DynamicValue.IEnumerable.GetEnumerator Method

Gets an enumerator that iterates through the DynamicValue.

Namespace:  Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()

Return Value

Type: System.Collections.IEnumerator
An enumerator that can be used to iterates through the DynamicValue.

Implements

IEnumerable.GetEnumerator()

Fellesskapsinnhold

Legg til
Vis: