Var denne siden nyttig?
Din tilbakemelding på dette innholdet er viktig. Fortell oss hva du synes.
Mer tilbakemelding?
1500 tegn igjen
Eksporter (0) Skriv ut
Vis alt
EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

InputAssetCollection<T> Class

Updated: December 21, 2012

Enumerable for task input assets.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.InputAssetCollection<T>

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class InputAssetCollection<T> : ICollection<T>, 
	IEnumerable<T>, IEnumerable

Type Parameters

T

The type of element.

The InputAssetCollection<T> type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodInputAssetCollection<T> Initializes a new instance of the <see cref="T:Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.InputAssetCollection`1" /> class.
Top

  NameDescription
Public propertyCount Gets the count of element within a enumerable.
Public propertyIsReadOnly Gets a value indicating whether the <see cref="T:System.Collections.Generic.ICollection`1" /> is read-only.
Public propertyItem Gets the IAsset at the specified index.
Top

  NameDescription
Public methodAdd Adds the specified item to a collection.
Public methodAddRange Adds the range of assets to a collection.
Public methodClear Removes all items from the <see cref="T:System.Collections.Generic.ICollection`1" />.
Public methodContains Determines whether the <see cref="T:System.Collections.Generic.ICollection`1" /> contains a specific value.
Public methodCopyTo Copies to.
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetEnumerator Returns an enumerator that iterates through the collection.
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodRemove Removes the first occurrence of a specific object from the <see cref="T:System.Collections.Generic.ICollection`1" />.
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Explicit interface implemetationPrivate methodIEnumerable.GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through a collection.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Fellesskapsinnhold

Vis:
© 2015 Microsoft