EN
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på ditt språk, men her er den engelske versjonen.

BasicHttpContextBindingElement Constructor ()

 

Initializes a new instance of the BasicHttpContextBindingElement class.

Namespace:   System.ServiceModel.Configuration
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

public BasicHttpContextBindingElement()

.NET Framework
Available since 3.5
Return to top
Vis: