ProgressDataItem Ahli

Class for progress panel data items.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis ProgressDataItem .

  Nama Perihalan
  ProgressDataItem  
Atas

  Nama Perihalan
public property ItemStatus Gets or Sets progress panel item status.
public property ItemText Gets or Sets Item Text.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodSetProperty  Set property template for My Notify props. (diwarisi daripada MyNotifyProps)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
public event PropertyChanged  Default Event Hook for INotifyPropertyChanged. (diwarisi daripada MyNotifyProps)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: