CrmSearchFilter Ahli

Crm Filter class.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis CrmSearchFilter .

  Nama Perihalan
  CrmSearchFilter Creates an empty CRM Search Filter.
Atas

  Nama Perihalan
public property FilterOperator CRM Filter Operator
public property SearchConditions List of CRM Filter conditions
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Rujukan

CrmSearchFilter Kelas
Microsoft.Xrm.Tooling.Connector.CrmServiceClient Ruang nama

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: