ManagedPropertyAttributeMetadata Ahli

Untuk penggunaan dalaman sahaja.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis ManagedPropertyAttributeMetadata .

  Nama Perihalan
  ManagedPropertyAttributeMetadata Lebih beban. Initializes a new instance of the ManagedPropertyAttributeMetadata class
Atas

  Nama Perihalan
public field static EmptyParentComponentType Untuk penggunaan dalaman sahaja.
Atas

  Nama Perihalan
public property AttributeOf  Gets the name of the attribute that this attribute extends. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property AttributeType  Gets the type for the attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property AttributeTypeName  Gets the name of the type for the attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property CanBeSecuredForCreate  Gets whether field-level security can be applied to prevent a user from adding data to this attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property CanBeSecuredForRead  Gets whether field-level security can be applied to prevent a user from viewing data from this attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property CanBeSecuredForUpdate  Gets whether field-level security can be applied to prevent a user from updating data for this attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property CanModifyAdditionalSettings  Gets or sets the property that determines whether any settings not controlled by managed properties can be changed. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property ColumnNumber  Gets an organization-specific ID for the attribute used for auditing. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property DeprecatedVersion  Gets the Microsoft Dynamics CRM version that the attribute was deprecated in. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property Description  Gets or sets the description of the attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property DisplayName  Gets or sets the display name for the attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property EntityLogicalName  Gets the logical name of the entity that contains the attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada MetadataBase)
public property HasChanged  Gets whether the item of metadata has changed. (diwarisi daripada MetadataBase)
public property IntroducedVersion  Dapatkan rentetan yang mengenal pasti versi penyelesaian yang telah ditambah dengan komponen penyelesaian itu. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsAuditEnabled  Gets or sets the property that determines whether the attribute is enabled for auditing. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsCustomAttribute  Gets whether the attribute is a custom attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsCustomizable  Gets or sets the property that determines whether the attribute allows customization. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsLogical  Gets whether the attribute is a logical attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsManaged  Gets whether the attribute is part of a managed solution. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsPrimaryId  Gets whether the attribute represents the unique identifier for the record. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsPrimaryName  Gets or sets whether the attribute represents the primary attribute for the entity. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsRenameable  Gets or sets the property that determines whether the attribute display name can be changed. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsSecured  Gets or sets whether the attribute is secured for field-level security. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsValidForAdvancedFind  Gets or sets the property that determines whether the attribute appears in Advanced Find. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsValidForCreate  Gets whether the value can be set when a record is created. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsValidForRead  Gets whether the value can be retrieved. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property IsValidForUpdate  Gets whether the value can be updated. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property LinkedAttributeId  Gets or sets an attribute that is linked between appointments and recurring appointments. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property LogicalName  Gets or sets the logical name for the attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property ManagedPropertyLogicalName Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property MetadataId  Gets or sets a unique identifier for the metadata item. (diwarisi daripada MetadataBase)
public property ParentAttributeName Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property ParentComponentType Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property RequiredLevel  Gets or sets the property that determines the data entry requirement level enforced for the attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property SchemaName  Gets or sets the schema name for the attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property SourceType  Gets or sets the value that indicates the source type for a calculated or rollup attribute. (diwarisi daripada AttributeMetadata)
public property ValueAttributeTypeCode Untuk penggunaan dalaman sahaja.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: