CreateRequest.Target Sifat

Gets or sets an instance of an entity that you can use to create a new record. Required.

Ruang nama: Microsoft.Xrm.Sdk.Messages
Perhimpunan: Microsoft.Xrm.Sdk (dalam Microsoft.Xrm.Sdk.dll)

public Entity Target { get; set; }

Nilai Sifat

Type: Entity
The entity instance.

The specified target record must contain values for all the attributes where the RequiredLevel is set to SystemRequired. You can see the required level value for each entity in the Entity Metadata topic for the entity. If the entity instance includes properties where IsValidForCreate is false, the values are ignored. Anda boleh mencari maklumat ini dalam metadata untuk organisasi anda. Lihat maklumat pelayar metadata sebelumnya.


Sebarang ahli statik awam (Shared dalam Visual Basic) jenis ini adalah selamat rentetan. Dalam apa jua keadaan, ahli tidak dijamin selamat rentetan.

Development Platforms

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see System Requirements.

Target Platforms

Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows 7

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: