CustomCodeSettings Ahli

Server level settings that control use of custom code.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis CustomCodeSettings .

  Nama Perihalan
  CustomCodeSettings Menetapkan keadaan baharu untukCustomCodeSettings class.
Atas

  Nama Perihalan
public property AllowDeclarativeWorkflows Gets or sets whether XAML workflows are allowed on the server.
public property AllowExternalCode Gets or sets whether plug-ins and custom workflow activities can be registered on the server.
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. (diwarisi daripada DeploymentObject)
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: