BaseData Ahli

Untuk penggunaan dalaman sahaja.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis BaseData .

  Nama Perihalan
  BaseData  
Atas

  Nama Perihalan
public property ExtensionData Untuk penggunaan dalaman sahaja.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: