RealmInfo Ahli

Untuk penggunaan dalaman sahaja.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis RealmInfo .

  Nama Perihalan
  RealmInfo Untuk penggunaan dalaman sahaja.
Atas

  Nama Perihalan
public property AllowFedUsersLiveIdSignIn Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property AuthorizationUrl Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property Certificate Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property DomainName Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property EduDomains Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property FederationBrandName Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property FederationGlobalVersion Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property FederationTier Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property IsFederatedNamespace Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property LogOn Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property MetadataUrl Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property NamespaceType  
public property PreferredProtocol Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property SamlAuthUrl Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property State Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property TokenServiceAuthenticationUrl Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property UserState Untuk penggunaan dalaman sahaja.
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: