EntityLogicalNameAttribute Ahli

Identifies the logical name of an entity.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis EntityLogicalNameAttribute .

  Nama Perihalan
  EntityLogicalNameAttribute Initializes a new instance of the EntityLogicalNameAttribute class.
Atas

  Nama Perihalan
public property LogicalName Gets the logical name of the entity.
public property TypeId  (diwarisi daripada Attribute)
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  Diganti. (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  Diganti. (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodIsDefaultAttribute  (diwarisi daripada Attribute)
public methodMatch  (diwarisi daripada Attribute)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
  GetIDsOfNames  (diwarisi daripada Attribute)
  GetTypeInfo  (diwarisi daripada Attribute)
  GetTypeInfoCount  (diwarisi daripada Attribute)
  Invoke  (diwarisi daripada Attribute)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: