SendBulkMailRequest.Query Sifat

Gets or sets the query to retrieve the recipients for the email messages.

Ruang nama: Microsoft.Crm.Sdk.Messages
Perhimpunan: Microsoft.Crm.Sdk.Proxy (dalam Microsoft.Crm.Sdk.Proxy.dll)

public QueryBase Query { get; set; }

Nilai Sifat

Type: QueryBase
The query to retrieve the recipients for the email messages.

Pertanyaan tersebut mesti menentukan nama entiti dan kolum yang ditetapkan. Jika set kolum termasuk sifat-sifat yang tidak sah untuk mendapatkan semula atau yang anda tidak mempunyai capaian, ia tidak akan diendahkan.


Sebarang ahli statik awam (Shared dalam Visual Basic) jenis ini adalah selamat rentetan. Dalam apa jua keadaan, ahli tidak dijamin selamat rentetan.

Development Platforms

The .NET Framework does not support all versions of every platform. For a list of the supported versions, see System Requirements.

Target Platforms

Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows 7

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: