LogFailureBulkOperationRequest Ahli

Untuk penggunaan dalaman sahaja.

Jadual berikut menyenaraikan ahli yang terdedah kepada jenis LogFailureBulkOperationRequest .

  Nama Perihalan
  LogFailureBulkOperationRequest Untuk penggunaan dalaman sahaja.
Atas

  Nama Perihalan
public property AdditionalInfo Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property BulkOperationId Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property ErrorCode Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property ExtensionData  Mendapat atau menetapkan struktur yang mengandungi data tambahan. Optional. (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property Item  Gets or sets the indexer for the Parameters collection. (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property Message Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property Parameters  Gets or sets the collection of parameters for the request. Required, but is supplied by derived classes. (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property RegardingObjectId Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property RegardingObjectTypeCode Untuk penggunaan dalaman sahaja.
public property RequestId  Gets or sets the ID of an asynchronous operation (system job). Optional.  (diwarisi daripada OrganizationRequest)
public property RequestName  Gets or sets the name of the request. Required, but is supplied by derived classes. (diwarisi daripada OrganizationRequest)
Atas

(lihat juga Dilindungi Kaedah)
 NamaPerihalan
public methodEquals  (diwarisi daripada Object)
public methodGetHashCode  (diwarisi daripada Object)
public methodGetType  (diwarisi daripada Object)
public methodToString  (diwarisi daripada Object)
Atas

  Nama Perihalan
protected method Finalize  (diwarisi daripada Object)
protected method MemberwiseClone  (diwarisi daripada Object)
Atas

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: