OrganizationResponse Hierarki

Jadual berikut menyenaraikan kelas yang diperoleh daripada Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationResponse.

KelasPerihalan
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddItemCampaignActivityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddItemCampaignResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddListMembersListResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddMemberListResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddMembersTeamResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddPrincipalToQueueResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddPrivilegesRoleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddProductToKitResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddRecurrenceResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddSolutionComponentResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddSubstituteProductResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddToQueueResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AddUserToRecordTeamResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ApplyRecordCreationAndUpdateRuleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ApplyRoutingRuleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AssignResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AssociateEntitiesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.AutoMapEntityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.BackgroundSendEmailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.BookResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.BulkDeleteResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.BulkDetectDuplicatesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.BulkOperationStatusCloseResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CalculateActualValueOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CalculatePriceResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CalculateRollupFieldResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CalculateTotalTimeIncidentResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CancelContractResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CancelSalesOrderResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CheckIncomingEmailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CheckPromoteEmailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CleanUpBulkOperationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CloneContractResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CloneProductResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CloseIncidentResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CloseQuoteResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CompoundCreateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CompoundUpdateDuplicateDetectionRuleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CompoundUpdateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ConvertKitToProductResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ConvertOwnerTeamToAccessTeamResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ConvertProductToKitResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ConvertQuoteToSalesOrderResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ConvertSalesOrderToInvoiceResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CopyCampaignResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CopyCampaignResponseResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CopyDynamicListToStaticResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CopyMembersListResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CopySystemFormResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CreateActivitiesListResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CreateExceptionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CreateInstanceResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.CreateWorkflowFromTemplateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.DeleteAuditDataResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.DeleteOpenInstancesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.DeliverIncomingEmailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.DeliverPromoteEmailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.DeprovisionLanguageResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.DisassociateEntitiesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.DistributeCampaignActivityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.DownloadReportDefinitionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExecuteByIdSavedQueryResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExecuteByIdUserQueryResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExecuteFetchResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExecuteWorkflowResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExpandCalendarResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExportFieldTranslationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExportMappingsImportMapResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExportSolutionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExportToExcelOnlineResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ExportTranslationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.FetchXmlToQueryExpressionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.FindParentResourceGroupResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.FulfillSalesOrderResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GenerateInvoiceFromOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GenerateQuoteFromOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GenerateSalesOrderFromOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GenerateSocialProfileResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetAllTimeZonesWithDisplayNameResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetDecryptionKeyResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetDefaultPriceLevelResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetDistinctValuesImportFileResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetHeaderColumnsImportFileResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetInvoiceProductsFromOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetQuantityDecimalResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetQuoteProductsFromOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetReportHistoryLimitResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetSalesOrderProductsFromOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetTimeZoneCodeByLocalizedNameResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GetTrackingTokenEmailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.GrantAccessResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ImportFieldTranslationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ImportMappingsImportMapResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ImportRecordsImportResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ImportSolutionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ImportTranslationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.InitializeFromResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.InstallSampleDataResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.InstantiateFiltersResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.InstantiateTemplateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.IsBackOfficeInstalledResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.IsComponentCustomizableResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.IsValidStateTransitionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.LocalTimeFromUtcTimeResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.LockInvoicePricingResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.LockSalesOrderPricingResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.LogFailureBulkOperationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.LogSuccessBulkOperationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.LoseOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.MakeAvailableToOrganizationReportResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.MakeAvailableToOrganizationTemplateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.MakeUnavailableToOrganizationReportResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.MakeUnavailableToOrganizationTemplateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.MergeResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ModifyAccessResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ParseImportResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.PickFromQueueResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ProcessInboundEmailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ProcessOneMemberBulkOperationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.PropagateByExpressionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ProvisionLanguageResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.PublishAllXmlResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.PublishDuplicateRuleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.PublishProductHierarchyResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.PublishThemeResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.PublishXmlResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.QualifyLeadResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.QualifyMemberListResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.QueryExpressionToFetchXmlResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.QueryMultipleSchedulesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.QueryScheduleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ReassignObjectsOwnerResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ReassignObjectsSystemUserResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RecalculateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ReleaseToQueueResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveFromQueueResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveItemCampaignActivityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveItemCampaignResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveMemberListResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveMembersTeamResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveParentResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemovePrivilegeRoleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveProductFromKitResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveRelatedResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveSolutionComponentResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveSubstituteProductResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RemoveUserFromRecordTeamResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RenewContractResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RenewEntitlementResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ReplacePrivilegesRoleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RescheduleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ResetUserFiltersResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveAbsoluteAndSiteCollectionUrlResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveAllChildUsersSystemUserResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveApplicationRibbonResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveAttributeChangeHistoryResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveAuditDetailsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveAuditPartitionListResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveAvailableLanguagesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveBusinessHierarchyBusinessUnitResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveByGroupResourceResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveByResourceResourceGroupResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveByResourcesServiceResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveByTopIncidentProductKbArticleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveByTopIncidentSubjectKbArticleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveCurrentOrganizationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveDependenciesForDeleteResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveDependenciesForUninstallResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveDependentComponentsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveDeploymentLicenseTypeResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveDeprovisionedLanguagesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveDuplicatesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveEntityRibbonResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveExchangeRateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveFilteredFormsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveFormattedImportJobResultsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveFormXmlResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveInstalledLanguagePacksResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveInstalledLanguagePackVersionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveLicenseInfoResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveLocLabelsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveMailboxTrackingFoldersResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveMembersBulkOperationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveMembersTeamResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveMissingComponentsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveMissingDependenciesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveOrganizationResourcesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveParentGroupsResourceGroupResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveParsedDataImportFileResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrievePersonalWallResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrievePrincipalAccessResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrievePrincipalAttributePrivilegesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrievePrincipalSyncAttributeMappingsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrievePrivilegeSetResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveProductPropertiesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveProvisionedLanguagePackVersionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveProvisionedLanguagesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveRecordChangeHistoryResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveRecordWallResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveRequiredComponentsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveRolePrivilegesRoleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveSharedPrincipalsAndAccessResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveSubGroupsResourceGroupResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveSubsidiaryTeamsBusinessUnitResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveSubsidiaryUsersBusinessUnitResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveTeamPrivilegesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveTeamsSystemUserResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveUnpublishedMultipleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveUnpublishedResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveUserPrivilegesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveUserQueuesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveUserSettingsSystemUserResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RetrieveVersionResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RevertProductResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ReviseQuoteResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RevokeAccessResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RollupResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.RouteToResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SearchByBodyKbArticleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SearchByKeywordsKbArticleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SearchByTitleKbArticleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SearchResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SendBulkMailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SendEmailFromTemplateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SendEmailResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SendFaxResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SendTemplateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetBusinessEquipmentResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetBusinessSystemUserResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetLocLabelsResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetParentBusinessUnitResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetParentSystemUserResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetParentTeamResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetRelatedResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetReportRelatedResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.SetStateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.StatusUpdateBulkOperationResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.TransformImportResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.TriggerServiceEndpointCheckResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.UninstallSampleDataResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.UnlockInvoicePricingResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.UnlockSalesOrderPricingResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.UnpublishDuplicateRuleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.UpdateProductPropertiesResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.UpdateUserSettingsSystemUserResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.UtcTimeFromLocalTimeResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ValidateRecurrenceRuleResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ValidateResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.ValidateSavedQueryResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.VerifyProcessStateDataResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.WhoAmIResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.WinOpportunityResponse 
Microsoft.Crm.Sdk.Messages.WinQuoteResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.AssociateResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CanBeReferencedResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CanBeReferencingResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CanManyToManyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.ConvertDateAndTimeBehaviorResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CreateAttributeResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CreateEntityKeyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CreateEntityResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CreateManyToManyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CreateOneToManyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CreateOptionSetResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.CreateResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.DeleteAttributeResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.DeleteEntityKeyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.DeleteEntityResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.DeleteOptionSetResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.DeleteOptionValueResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.DeleteRelationshipResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.DeleteResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.DisassociateResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.ExecuteAsyncResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.ExecuteMultipleResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.ExecuteTransactionResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.GetValidManyToManyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.GetValidReferencedEntitiesResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.GetValidReferencingEntitiesResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.InsertOptionValueResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.InsertStatusValueResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.IsDataEncryptionActiveResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.OrderOptionResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.ReactivateEntityKeyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveAllEntitiesResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveAllManagedPropertiesResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveAllOptionSetsResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveAttributeResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveDataEncryptionKeyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveEntityChangesResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveEntityKeyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveEntityResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveManagedPropertyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveMetadataChangesResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveMultipleResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveOptionSetResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveRelationshipResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.RetrieveTimestampResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.SetDataEncryptionKeyResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.UpdateAttributeResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.UpdateEntityResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.UpdateOptionSetResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.UpdateOptionValueResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.UpdateRelationshipResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.UpdateResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.UpdateStateValueResponse 
Microsoft.Xrm.Sdk.Messages.UpsertResponse 

Send comments about this topic to Microsoft.
© 2015 Microsoft. All rights reserved.
Tunjukkan: