Windows Dev Center

FileIO.WriteTextAsync | writeTextAsync methods

Writes text to the specified file.

Overload list

MethodDescription
WriteTextAsync(IStorageFile, String) Writes text to the specified file.
WriteTextAsync(IStorageFile, String, UnicodeEncoding) Writes text to the specified file using the specified character encoding.

Requirements

Minimum supported client

Windows 8

Minimum supported server

Windows Server 2012

Minimum supported phone

Windows Phone 8.1 [Windows Phone Silverlight 8.1 and Windows Runtime apps]

Namespace

Windows.Storage
Windows::Storage [C++]

Metadata

Windows.winmd

See also

FileIO

 

 

Show:
© 2015 Microsoft