Metodo IngestManifestCollection.CreateAsync (String)

Creates the manifest asynchronously.

Spazio dei nomi  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public Task<IIngestManifest> CreateAsync(
	string name
)

Parametri

name
Tipo: System.String
The name.

Aggiunte alla community

Mostra: