XpsDocumentWriter.WriteAsync Method

Writes asynchronously to the XpsDocument or PrintQueue that created the XpsDocumentWriter.

Name Description
XpsDocumentWriter.WriteAsync (DocumentPaginator) Writes asynchronously paginated content from a specified DocumentPaginator to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedDocument) Writes asynchronously a specified FixedDocument to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedDocumentSequence) Writes asynchronously a specified FixedDocumentSequence to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedPage) Writes asynchronously a specified FixedPage to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (String) Writes asynchronously a specified XPS document to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (Visual) Writes asynchronously a specified Visual to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (DocumentPaginator, Object) Writes asynchronously paginated content from a specified DocumentPaginator to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (DocumentPaginator, PrintTicket) Writes asynchronously paginated content from a specified DocumentPaginator together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedDocument, Object) Writes asynchronously a specified FixedDocument to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedDocument, PrintTicket) Writes asynchronously a specified FixedDocument together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedDocumentSequence, Object) Writes asynchronously a specified FixedDocumentSequence to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedDocumentSequence, PrintTicket) Writes asynchronously a specified FixedDocumentSequence together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedPage, Object) Writes asynchronously a specified FixedPage to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedPage, PrintTicket) Writes asynchronously a specified FixedPage together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (String, XpsDocumentNotificationLevel) Writes asynchronously a specified XPS document with notification option to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (Visual, Object) Writes asynchronously a specified Visual to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (Visual, PrintTicket) Writes asynchronously a specified Visual together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (DocumentPaginator, PrintTicket, Object) Writes asynchronously paginated content from a specified DocumentPaginator together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedDocument, PrintTicket, Object) Writes asynchronously a specified FixedDocument together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedDocumentSequence, PrintTicket, Object) Writes asynchronously a specified FixedDocumentSequence together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (FixedPage, PrintTicket, Object) Writes asynchronously a specified FixedPage together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.
XpsDocumentWriter.WriteAsync (Visual, PrintTicket, Object) Writes asynchronously a specified Visual together with a PrintTicket to the target XpsDocument or PrintQueue.

Community Additions

ADD
Show: