AdditionalMetadataAttribute::OnMetadataCreated Method (ModelMetadata^)

 

Provides metadata to the model metadata creation process.

Namespace:   System.Web.Mvc
Assembly:  System.Web.Mvc (in System.Web.Mvc.dll)

public:
virtual void OnMetadataCreated(
	ModelMetadata^ metadata
) sealed

Parameters

metadata
Type: System.Web.Mvc::ModelMetadata^

The meta data.

Return to top
Show: