HttpResponse.Write Method

Writes information to an HTTP response output stream.

Name Description
HttpResponse.Write (Char) Writes a character to an HTTP response output stream.
HttpResponse.Write (Object) Writes an Object to an HTTP response stream.
HttpResponse.Write (String) Writes a string to an HTTP response output stream.
HttpResponse.Write (Char[], Int32, Int32) Writes an array of characters to an HTTP response output stream.
Show: