HttpResponse.Write Method

 

Writes information to an HTTP response output stream.

Namespace:   System.Web
Assembly:  System.Web (in System.Web.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodWrite(Char)

Writes a character to an HTTP response output stream.

System_CAPS_pubmethodWrite(Char[], Int32, Int32)

Writes an array of characters to an HTTP response output stream.

System_CAPS_pubmethodWrite(Object)

Writes an Object to an HTTP response stream.

System_CAPS_pubmethodWrite(String)

Writes a string to an HTTP response output stream.

Return to top
Show: