RTSLTranslation::checkConsistency Method [AX 2012]

client public static boolean checkConsistency(RTSLTranslation _translation)

Run On

Client

Parameters

_translation
Type: RTSLTranslation Class
Show: