RTax25ProfitTable.taxName Method [AX 2012]

display TaxName taxName()

Run On

ClientOrServer
Show: