RTax25OLAPSelectionAnalyzer.setName Method [AX 2012]

public void setName(str _name, [str _profitName])

Run On

Called

Parameters

_name
Type: str

_profitName
Type: str

Show: