RPayPFReportXML_SPV1_2011.getReportPeriodName Method [AX 2012]

private str getReportPeriodName(ReportPeriod_RU _reportStartPeriod, ReportPeriod_RU _reportEndPeriod)

Run On

Called

Parameters

_reportStartPeriod
Type: ReportPeriod_RU Extended Data Type
_reportEndPeriod
Type: ReportPeriod_RU Extended Data Type
Show: