RouteCopyToRoute::newBOMRouteCopy Method [AX 2012]

server public static RouteCopyToRoute newBOMRouteCopy(BOMRouteCopyJob bomRouteCopy)

Run On

Server

Parameters

bomRouteCopy
Type: BOMRouteCopyJob Class
Show: