RetailReceiptMasks.delete Method [AX 2012]

Deletes a record from the RetailReceiptsMasks table.

public void delete()

Run On

Server
Show: