RetailPrintInputNameOnReceipt Extended Data Type [AX 2012]

Help Text: Print the input name on the receipt
Configuration Key: Retail
Alignment: Auto
Base Type: Enum
Enum Type: NoYes Enumeration
Show: