RetailNonExistingItems Extended Data Type [AX 2012]

Configuration Key: Retail
Alignment: Auto
Base Type: Integer

Allow Negative: No (non-default)
Analysis Default Sort Property: Ascending
Analysis Default Total Property: Auto (non-default)
Analysis Grouping Property: Auto
Analysis Usage Property: Auto (non-default)
Auto
Displace Negative: Auto
ID: 17194 (non-default)
Model: Extensions (non-default)
Rotate Sign: Auto
Show Zero: Auto
Sign Display: Auto
Show: