RetailEnvironmentInitialPublishJob.initInitialPublishSchedule Method [AX 2012]

private void initInitialPublishSchedule(Name _name)

Run On

Called

Parameters

_name
Type: Name Extended Data Type

Show: