RetailDrawerType Extended Data Type [AX 2012]

Configuration Key: Retail
Alignment: Auto
Base Type: Enum
Enum Type: RetailDrawer Enumeration
Show: