Global::name2Alias Method [AX 2012]

client server public static str name2Alias(str _name)

Run On

Called

Parameters

_name
Type: str

Show: