SetSocketOption Method

Socket.SetSocketOption Method

 

Sets a Socket option.

Namespace:   System.Net.Sockets
Assembly:  System (in System.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSetSocketOption(SocketOptionLevel, SocketOptionName, Boolean)

Sets the specified Socket option to the specified Boolean value.

System_CAPS_pubmethodSetSocketOption(SocketOptionLevel, SocketOptionName, Byte[])

Sets the specified Socket option to the specified value, represented as a byte array.

System_CAPS_pubmethodSetSocketOption(SocketOptionLevel, SocketOptionName, Int32)

Sets the specified Socket option to the specified integer value.

System_CAPS_pubmethodSetSocketOption(SocketOptionLevel, SocketOptionName, Object)

Sets the specified Socket option to the specified value, represented as an object.

Return to top
Show:
© 2016 Microsoft