TypeBuilder.DefinePInvokeMethod Method

 

Defines a PInvoke method.

Namespace:   System.Reflection.Emit
Assembly:  mscorlib (in mscorlib.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDefinePInvokeMethod(String, String, MethodAttributes, CallingConventions, Type, Type[], CallingConvention, CharSet)

Defines a PInvoke method given its name, the name of the DLL in which the method is defined, the attributes of the method, the calling convention of the method, the return type of the method, the types of the parameters of the method, and the PInvoke flags.

System_CAPS_pubmethodDefinePInvokeMethod(String, String, String, MethodAttributes, CallingConventions, Type, Type[], CallingConvention, CharSet)

Defines a PInvoke method given its name, the name of the DLL in which the method is defined, the name of the entry point, the attributes of the method, the calling convention of the method, the return type of the method, the types of the parameters of the method, and the PInvoke flags.

System_CAPS_pubmethodDefinePInvokeMethod(String, String, String, MethodAttributes, CallingConventions, Type, Type[], Type[], Type[], Type[][], Type[][], CallingConvention, CharSet)

Defines a PInvoke method given its name, the name of the DLL in which the method is defined, the name of the entry point, the attributes of the method, the calling convention of the method, the return type of the method, the types of the parameters of the method, the PInvoke flags, and custom modifiers for the parameters and return type.

Return to top
Show: