Key Code Constants for Visual Basic 6.0 Users

The following tables show the Visual Basic 6.0 Key Code constants and values and their Visual Basic 2008 equivalents.

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 Equivalent

vbKeyLButton (1)

LButton

vbKeyRButton (2)

RButton

vbKeyCancel (3)

Cancel

vbKeyMButton (4)

MButton

vbKeyBack (8)

Back

vbKeyTab (9)

Tab

vbKeyClear (12)

Clear

vbKeyReturn (13)

Return

vbKeyShift (16)

ShiftKey

vbKeyControl (17)

ControlKey

vbKeyMenu (18)

Menu

vbKeyPause (19)

Pause

vbKeyCapital (20)

Capital

vbKeyEscape (27)

Escape

vbKeySpace (32)

Space

vbKeyPageUp (33)

PageUp

vbKeyPageDown (34)

PageDown

vbKeyEnd (35)

End

vbKeyHome (36)

Home

vbKeyLeft (37)

Left

vbKeyUp (38)

Up

vbKeyRight (39)

Right

vbKeyDown (40)

Down

vbKeySelect (41)

Select

vbKeyPrint (42)

Print

vbKeyExecute (43)

Execute

vbKeySnapshot (44)

Snapshot

vbKeyInsert (45)

Insert

vbKeyDelete (46)

Delete

vbKeyHelp (47)

Help

vbKeyNumlock (144)

NumLock

vbKeyScrollLock (145)

Scroll

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 Equivalent

VbKeyA (65)

A

VbKeyB (66)

B

VbKeyC (67)

C

VbKeyD (68)

D

VbKeyE (69)

E

VbKeyF (70)

F

VbKeyG (71)

G

VbKeyH (72)

H

VbKeyI (73)

I

VbKeyJ (74)

J

VbKeyK (75)

K

VbKeyL( 76)

L

vbKeyM (77)

M

VbKeyN (78)

N

VbKeyO (79)

O

VbKeyP( 80)

P

VbKeyQ (81)

Q

VbKeyR (82)

R

VbKeyS (83)

S

VbKeyT (84)

T

VbKeyU (85)

U

VbKeyV (86)

V

VbKeyW (87)

W

VbKeyX (88)

X

VbKeyY (89)

Y

VbKeyZ (90)

Z

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 Equivalent

vbKey0 (48)

D0

vbKey1 (49)

D1

vbKey2 (50)

D2

vbKey3 (51)

D3

vbKey4 (52)

D4

vbKey5 (53)

D5

vbKey6 (54)

D6

vbKey7 (55)

D7

vbKey8 (56)

D8

vbKey9 (57)

D9

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 Equivalent

vbKeyNumpad0 (96)

NumPad0

vbKeyNumpad1 (97)

NumPad1

vbKeyNumpad2 (98)

NumPad2

vbKeyNumpad3 (99)

NumPad3

vbKeyNumpad4 (100)

NumPad4

vbKeyNumpad5 (101)

NumPad5

vbKeyNumpad6 (102)

NumPad6

vbKeyNumpad7 (103)

NumPad7

vbKeyNumpad8 (104)

NumPad8

vbKeyNumpad9 (105)

NumPad9

VbKeyMultiply (106)

Multiply

VbKeyAdd (107)

Add

VbKeySeparator (108)

Separator

VbKeySubtract (109)

Subtract

VbKeyDecimal (110)

Decimal

VbKeyDivide (111)

Divide

Visual Basic 6.0

Visual Basic 2008 Equivalent

vbKeyF1 (112)

F1

vbKeyF2 (113)

F2

vbKeyF3 (114)

F3

vbKeyF4 (115)

F4

vbKeyF5 (116)

F5

vbKeyF6 (117)

F6

vbKeyF7 (118)

F7

vbKeyF8 (119)

F8

vbKeyF9 (120)

F9

vbKeyF10 (121)

F10

vbKeyF11 (122)

F11

vbKeyF12 (123)

F12

vbKeyF13 (124)

F13

vbKeyF14 (125)

F14

vbKeyF15 (126)

F15

vbKeyF16 (127)

F16

Community Additions

ADD
Show: