SslStream.Write Method

Writes data to this stream.

Name Description
SslStream.Write (Byte[]) Writes the specified data to this stream.
SslStream.Write (Byte[], Int32, Int32) Write the specified number of Bytes to the underlying stream using the specified buffer and offset.
Show: