TableMiningStructureColumn.SourceMeasureGroup-Eigenschaft

 

Ruft die einem TableMiningStructureColumn-Objekt zugeordnete Quellmeasuregruppe ab oder legt sie fest.

Namespace:   Microsoft.AnalysisServices
Assembly:  Microsoft.AnalysisServices (in Microsoft.AnalysisServices.dll)

[TypeConverterAttribute("Microsoft.AnalysisServices.Design.BindingTypeConverter, Microsoft.AnalysisServices.Design")]
public MeasureGroupBinding SourceMeasureGroup { get; set; }
Zurück zum Anfang
Anzeigen: