EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

RoleEnvironment.Roles Property

 

Gets the set of Role objects defined for the hosted service.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static IDictionary<string, Role> Roles { get; }

Property Value

Type: System.Collections.Generic.IDictionary<StringRole>

Type: System.Collections.Generic.IDictionary

A IDictionary<TKey, TValue> that contains the Role objects that are defined for the hosted service.

Roles are defined in the ServiceDefinition.csdef file. For more information about defining roles for a hosted service, see Setting Up a Hosted Service for Windows Azure.

The following code example shows how to obtain the role instance IDs for defined roles:


foreach (var roleDefinition in RoleEnvironment.Roles) 
{ 
   foreach (var roleInstance in roleDefinition.Value.Instances) 
   { 
      Trace.WriteLine("Role instance ID: " + roleInstance.Id, "Information");
   }
}
System_CAPS_noteNote

At least one internal endpoint must be defined for a role to enable instances to be known at runtime. For more information about defining internal endpoints, see How to Define Internal Endpoints for a Role.

Return to top
Vis: