EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IngestManifestAssetCollection::Create Method

Updated: December 20, 2012

Creates an ingest manifest asset information for the collection.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public:
IIngestManifestAsset^ Create(
	IAsset^ asset, 
	array<String^>^ files
)

Parameters

asset
Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client::IAsset
The destination asset for which uploaded and processed files will be associated.
files
Type: array<System::String>
The files which needs to be uploaded and processed.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client::IIngestManifestAsset
The created ingest manifest asset information for the collection.
Vis: