MSDN Library
EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

IIngestManifest.Statistics Property

Updated: June 25, 2013

Gets the manifest statistics.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Deklaration
ReadOnly Property Statistics As IIngestManifestStatistics 
	Get
'Brug
Dim instance As IIngestManifest 
Dim value As IIngestManifestStatistics 

value = instance.Statistics

Fællesskabsindhold

Vis:
© 2016 Microsoft