EN
Dette indhold er ikke tilgængeligt på dit sprog, men her er den engelske version.

Entity.Dispose Method ()

 

Releases all resources used by the current instance of the Entity class.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public void Dispose()
Return to top
Vis: