Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Devenv – přepínače příkazového řádku
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Devenv – přepínače příkazového řádku

DEVENV umožňuje nastavit různé možnosti pro integrované vývojové prostředí (IDE) a také vytvářet, ladit a nasadit projekty z příkazového řádku. Pomocí těchto přepínačů lze spustit rozhraní IDE nebo soubor .bat ze skriptu, například skript nočního sestavení, nebo slouží ke spuštění rozhraní IDE v rámci konkrétní konfigurace.

Poznámka Poznámka

Pro úkoly související se sestavením se nyní doporučuje místo nástroje devenv použít nástroj MSBuild. Další informace naleznete v tématu Referenční dokumentace pro použití nástroje MSBuild v příkazovém řádku.

Poznámka Poznámka

Pro použití přepínačů /Setup (devenv.exe) a /InstallVSTemplates (devenv.exe) je třeba spustit devenv jako správce.

Ve výchozím nastavení předávají příkazy nástroje devenv přepínače nástroji devenv.com.

Nástroj devenv.com poskytuje dodání výstupu skrze standardní systémové datové proudy, jako například stdout a stderr a v případě, že zachytí výstup, například do souboru txt, určuje odpovídající přesměrování vstupu a výstupu. Příkazy, které začínají devenv.exe, mohou používat stejné přepínače, které však zašlou do programu devenv.exe vynecháním nástroje devenv.com.

Pravidla syntaxe pro přepínače devenv podobné přepínačům pro další nástroje příkazového řádku systému DOS. Následující pravidla syntaxe platí pro všechny přepínače devenv a jejich argumenty:

 • Příkazy začínají devenv.

 • Při zadávání přepínačů se nerozlišuje mezi velkými a malými písmeny.

 • Při zadávání řešení nebo projektu, je první argument název souboru projektu nebo sestavení, včetně cesty k souboru.

 • Pokud je prvním argumentem soubor, který není řešením nebo projektem, otevře se tento soubor ve vhodném textovém editoru a v nové instanci rozhraní IDE.

 • Při zadání názvu souboru projektu místo názvu souboru řešení, vyhledá příkaz devenv pro soubor řešení nadřazenou složku souboru projektu se stejným názvem. Například příkaz devenv /build myproject1.vbproj v nadřazené složce vyhledá soubor řešení s názvem "myproject1.sln".

  Poznámka Poznámka

  V nadřazené složce by měl být nalezen právě jeden soubor řešení odkazující na tento projekt. Pokud nadřazená složka neobsahuje žádný soubor řešení odkazující na tento projekt, nebo pokud nadřazená složka obsahuje dva nebo více souborů řešení, které na něj odkazují, pak bude vytvořen dočasný soubor řešení s názvem pro tento projekt, který na něj odkazuje.

 • Pokud umístění souborů a názvy souborů obsahují mezery, je třeba je uzavřít do uvozovek (""). Například "c:\project a\".

 • Vložte jednu mezeru mezi přepínače a argumenty na stejném řádku. Například příkaz devenv /log output.txt otevře rozhraní IDE a uloží všechny informace pro danou relaci přihlášení do output.txt.

 • V rámci příkazů devenv nelze použít syntaxi podle vzoru.

Pro zobrazení rozhraní IDE a provedení popsané úlohy použijte následující přepínače příkazového řádku.

Přepínač příkazového řádku

Popis

/Command (devenv.exe)

Spustí rozhraní IDE a provede zadaný příkaz.

/DebugExe (devenv.exe)

Načte spustitelný soubor Visual C++ pod vedením ladicího programu. Tento přepínač není k dispozici pro spustitelné soubory Visual Basic nebo Visual C#. Další informace naleznete v tématu Automatické spuštění procesu v ladicím programu.

/LCID (devenv.exe) nebo /l

Nastaví výchozí jazyk rozhraní IDE. Pokud není zadaný jazyk součástí instalace aplikace Visual Studio, bude toto nastavení ignorováno.

/Log (devenv.exe)

Spustí Visual Studio a zaznamenává všechny aktivity do souboru protokolu.

/Run (devenv.exe) nebo /r

Zkompiluje a spustí zadané řešení.

/Runexit (devenv.exe)

Zkompiluje a spustí zadané řešení, při spuštění řešení minimalizuje rozhraní IDE a po dokončení řešení minimalizuje rozhraní IDE.

/UseEnv (devenv.exe)

Způsobí, že místo nastavení zadané sekce adresářů jazyka VC++ v nastavení Projekt v rámci dialogového okna Možnosti, použije pro kompilaci proměnné prostředí Visual C++ IDE, PATH, INCLUDE a LIB. Další informace naleznete v tématu Nastavení cesty a proměnných prostředí pro sestavení příkazového řádku

/Edit (devenv.exe)

Otevře zadané soubory ve spuštěné instanci aplikace. Pokud neexistují žádné spuštěné instance, spustí novou instanci se zjednodušeným rozložením okna.

/ResetAddin (devenv.exe)

Spustí instanci rozhraní IDE aplikace Visual Studio bez načtení zadaného doplňku.

/SafeMode (devenv.exe)

Spustí Visual Studio v nouzovém režimu a načte pouze výchozí prostředí, služby a dodané verze softwaru jiných výrobců.

/ResetSkipPkgs (devenv.exe)

Vymaže všechny značky SkipLoading, které byly přidány do VSPackages uživateli, kteří se chtějí vyhnout problému při načítání VSPackages.

/Setup (devenv.exe)

Vynutí sloučení zdrojů metadat aplikace Visual Studio, které popisují nabídky, panely nástrojů a skupiny příkazů ze všech dostupných VSPackages.

Pro provedení popsané úlohy použijte následující přepínače příkazového řádku. Tyto přepínače příkazového řádku nezobrazují rozhraní IDE.

Přepínač příkazového řádku

Popis

/? (devenv.exe)

Zobrazí nápovědu k přepínačům devenv v Okně příkazového řádku.

Devenv /?

/Build (devenv.exe)

Sestaví zadané řešení nebo projekt v závislosti na konfiguraci zadaného řešení.

Devenv myproj.csproj /build

/Clean (devenv.exe)

Odstraní všechny soubory vytvořené pomocí příkazu sestavení, aniž by ovlivnil zdrojové soubory.

Devenv myproj.csproj /clean

/Deploy (devenv.exe)

Sestaví řešení spolu se soubory, které jsou nezbytné pro nasazení, podle konfigurace řešení.

Devenv myproj.csproj /deploy

/Diff

Porovná dva soubory. Přebírá čtyři parametry: SourceFile, TargetFile, SourceDisplayName(volitelný), TargetDisplayName(volitelný).

/InstallVSTemplates (devenv.exe)

Registruje projekt nebo šablony položek umístěné ve složce <VisualStudioInstallDir>\Common7\IDE\ProjectTemplates nebo <VisualStudioInstallDir>\Common7\IDE\ItemTemplates, aby k nim bylo možné přistupovat skrze dialogová okna Nový projekt a Přidat novou položku.

Devenv /InstallVSTemplates

/Out (devenv.exe)

Umožňuje při sestavení zadat soubor pro příjem chyb.

Devenv myproj.csproj /build /out log.txt

/Project (devenv.exe)

Projekt pro sestavení, vyčištění nebo nasazení. Tento přepínač lze použít pouze v případě při zadání přepínače /build, /rebuild, /clean nebo /deploy.

/ProjectConfig (devenv.exe)

Určí konfiguraci projektu k sestavení nebo nasazení. Tento přepínač lze použít pouze při poskytnutí přepínače /project.

/Rebuild (devenv.exe)

Vyčistí a sestaví zadané řešení nebo projekt v závislosti na konfiguraci zadaného řešení.

/Upgrade (devenv.exe)

Provede upgrade zadaného souboru řešení a všech jeho projektových souborů nebo zadaného projektového souboru na aktuální formáty Visual Studio těchto souborů.

/ResetSettings (devenv.exe)

Obnoví výchozí nastavení aplikace Visual Studio. Volitelně obnoví nastavení zadaného souboru .vssettings.

Zobrazit:
© 2015 Microsoft