Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.Login Method

Přihlásí uživatele.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static bool Login(
	string userName,
	string password,
	bool persistCookie
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.
password
Type: System.String
Heslo.
persistCookie
Type: System.Boolean
(Volitelné) Hodnota true udávající, že ověřovací token v souboru cookie by měl být zachován mimo rámec této relace, jinak hodnota false. Výchozí hodnotou je hodnota false.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud byl uživatel přihlášen, jinak hodnotafalse.

ExceptionCondition
InvalidOperationException

Nebyla volána metoda SimpleMembershipProvider.Initialize(String, NameValueCollection).

– nebo –

Nebyla volána metoda InitializeDatabaseConnection().

– nebo –

Zprostředkovatel členství SimpleMembershipProvider není registrován v konfiguraci vašeho webu. Další informace vám poskytne správce systému vašeho webu.

Když je uživatel přihlášen, prostředí ASP.NET nastaví ověřovací token do souboru cookie, který prostředí ASP.NET informuje o následných požadavcích na přihlášení uživatele. Pokud parametr persistCookie má hodnotu false, je token platný, pouze dokud uživatel nezavře prohlížeč.

Zobrazit: