Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

WebSecurity.IsConfirmed Method

Vrátí hodnotu udávající, zda byl uživatel potvrzen.

Namespace:  WebMatrix.WebData
Assembly:  WebMatrix.WebData (in WebMatrix.WebData.dll)

public static bool IsConfirmed(
	string userName
)

Parameters

userName
Type: System.String
Uživatelské jméno.

Return Value

Type: System.Boolean
Hodnota true, pokud je uživatel potvrzen, jinak hodnota false.

Tato metoda zkontroluje uživatelský účet identifikovaný parametrem userName. Pokud zprostředkovatel členství nebo role potvrdil uživatele (například uživatel potvrdil účet kliknutím na odkaz v e-mailu), vrátí tato metoda hodnotu true. Pokud registrace nebyla potvrzena, uživatel se nemůže přihlásit.

Zobrazit: